Pam mae hyn yn bwysig? Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei darparu yn amrywio o wlad i wlad. I gael gwybodaeth ar gyfer eich gwlad chi, dewiswch o'r ddewislen.

Cwynion am y GIG

Cwyno am y GIG

Mae gennych yr hawl i gwyno am unrhyw agwedd o driniaeth y GIG gan ddefnyddio gweithdrefn gwyno'r GIG. Er mwyn defnyddio’r weithdrefn mae’n rhaid i chi fel arfer fod yn glaf neu’n gyn glaf i’r meddyg neu’r sefydliad dan sylw, er ei bod yn bosibl cwyno ar ran rhywun arall. Os ydych chi am gwyno ar ran person arall, rhaid i’r ysbyty neu’r feddygfa gytuno eich bod yn gynrychiolydd addas.

Fe allwch chi ddefnyddio’r wybodaeth hon i gwyno am wasanaethau’r GIG a gyflwynwyd yng Nghymru neu a gomisiynwyd gan sefydliad y GIG o fewn Cymru ond a gyflwynwyd y tu allan i Gymru. Er enghraifft, os anfonir claf gan Fwrdd Iechyd o Gymru am driniaeth i ysbyty’r GIG yn Lloegr gellir defnyddio’r weithdrefn hon o hyd.

O 1 Ebrill 2011 mae Trefniadau Gwneud Iawn am Gamweddau newydd y GIG yn golygu y gallwch gwyno a hawlio iawndal ar yr un pryd

Bydd y trefniadau hyn yn berthnasol os yw’ch cwyn am wasanaethau a ddarperir gan, neu ar ran, Bwrdd Iechyd Lleol neu Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch Cyngor Iechyd Cymuned yn www.wales.nhs.uk

Nôl at y cynnwys

Y weithdrefn gwyno

Mae yna newidiadau i’r weithdrefn gwyno o 1 Ebrill 2011 ymlaen. Fe allwch chi gael cyngor ynglŷn â beth fydd y newidiadau yn ei olygu oddi wrth eich Cyngor Iechyd Cymuned.

Mae Cynghorau Iechyd Cymuned (CHCs) yn sefydliadau annibynnol sy’n gallu’ch helpu i gwyno am wasanaethau’r GIG neu am eich meddyg GIG. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â CHCs, ewch i wefan Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru yn: www.communityhealthcouncils.org.uk.

Fe allwch chi hefyd gael help i gwyno am eich meddyg GIG oddi wrth eich swyddfa Cyngor ar Bopeth leol. Er mwyn chwilio am fanylion eich CAB agosaf, yn cynnwys y rheiny sy’n gallu rhoi cyngor trwy e-bost, cliciwch ar CAB agosaf.

Nôl at y cynnwys

Cymryd camau cyfreithiol ynglŷn â'ch cwyn am y GIG

Os ydych yn ystyried cymryd camau cyfreithiol ynglŷn â’ch cwyn yn erbyn y GIG, bydd angen i chi gysylltu â chyfreithiwr.

Fe ddylech chi fod yn ymwybodol fod y camau hyn yn gallu bod yn gostus a chymhleth. Mae pob meddyg teulu wedi’u hyswirio ac fel arfer bydd cwmni yswiriant yn herio unrhyw gam cyfreithiol. Lle mae’r cam cyfreithiol ynglŷn â gweithred gweithiwr y GIG o ymddiriedolaeth neu Ymddiriedolaeth Gofal Cychwynnol neu Fwrdd Iechyd Lleol, bydd sefydliad y GIG yn gyfrifol am benderfynu herio’r cam ai peidio.

O 1 Ebrill 2011 gall cyngor am Drefniadau Gwneud Iawn am Gamweddau [link] newydd y GIG fod am ddim. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r trefniadau hyn cysylltwch â’ch Cyngor Iechyd Cymuned yn: www.wales.nhs.uk.

Os ydych chi wedi’ch anafu oherwydd esgeulustra ar ran y GIG a’ch bod am ystyried cymryd camau cyfreithiol, gweler Anafiadau personol.

Nôl at y cynnwys

Cwynion am gamymddwyn proffesiynol

Os ydych chi’n credu fod meddyg y GIG wedi bod yn euog o gamymddwyn proffesiynol, efallai y bydd yn bosibl i gwyno wrth gorff proffesiynol neu reoli’r meddyg. Mae gan bob corff bwyllgor disgyblu sy’n gallu ymchwilio’r gwyn. Os ceir meddyg yn euog o gamymddwyn proffesiynol fe ellir eu hatal hwy rhag bod yn feddyg yn y dyfodol.

Nôl at y cynnwys

Citizens Advice

Barnu'r dudalen hon Rhoi adborth