Pam mae hyn yn bwysig? Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei darparu yn amrywio o wlad i wlad. I gael gwybodaeth ar gyfer eich gwlad chi, dewiswch o'r ddewislen.

Help gyda chostau morgais os ydych allan o waith

Help gyda chostau morgais os ydych allan o waith

Os ydych yn ei chael hi’n anodd talu’ch morgais am eich bod chi allan o waith, rhaid i chi gymryd camau ar unwaith i’ch atal chi rhag mynd i ddyled.

Os ydych yn mynd i ddyled ac nid yw’ch benthyciwr yn credu eich bod yn delio gyda’r broblem, fe fydd yn cymryd camau drwy’r llysoedd. Fe allai hyn olygu eich bod yn colli eich cartref.

Os nad ydych yn gweithio, efallai y byddwch yn medru cael rhai budd-daliadau sy’n helpu tuag at eich costau morgais.

Ar y dudalen hon, rydym yn dweud wrthych:

Os nad oes hawl gennych i un o’r budd-daliadau hyn, efallai y byddwch yn medru cael hep arall. Gweler Mwy o opsiynau ar gyfer delio â phroblemau gyda’ch morgais.

Os ydych eisoes wedi mynd i ddyled gyda’ch taliadau morgais, efallai y bydd yna bethau fedrwch chi eu gwneud i’ch atal rhag mynd ymhellach i ddyled gyda’ch taliadau ac i glirio’r ddyled. Gweler Sut i ddelio gyda dyledion ar eich morgais.

Os ydych yn ei chael yn anodd iawn talu’ch morgais, er enghraifft os ydych wedi dechrau cael llythyron gan eich benthyciwr morgeisi yn bygwth cymryd camau yn y llys, dylech gael help cynghorydd dyled profiadol.

Mae cyngor ar ddyled ar gael o ganolfannau Cyngor ar Bopeth. I chwilio am fanylion eich CAB agosaf, gan gynnwys y rhai sy’n medru rhoi cyngor drwy’r e-bost, cliciwch ar CAB agosaf.

Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi edrych ar Yr hyn sy’n digwydd os fydd eich benthyciwr morgais yn mynd â chi i’r llys.

Nôl at y cynnwys

Pa fudd-daliadau sy’n helpu gyda chostau morgais

Mae’r budd-daliadau canlynol yn rhoi peth help i chi tuag at eich costau morgais:

  • Cymhorthdal Incwm. Dyma help i rieni unigol neu gynhalwyr
  • Lwfans Ceisio Gwaith sy’n Seiliedig ar Incwm. Dyma help i bobl sy’n chwilio am waith
  • Credyd Pensiwn. Dyma help i bobl sydd dros 60 ac ar incwm isel
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm. Dyma help i bobl sy’n rhy sâl neu anabl i weithio.

Am fwy o wybodaeth ynghylch eich hawl i’r budd-daliadau canlynol, a sut i hawlio, gweler y tudalennau canlynol:

Help i bobl ar incwm isel – Cymhorthdal Incwm

Budd-daliadau i bobl sy’n chwilio am waith

Budd-daliadau i bobl dros chwedeg

Budd-daliadau i bobl sy’n sâl neu’n anabl

Nôl at y cynnwys

Faint o’ch costau morgais mae modd eu talu

Pan fyddwch chi’n ceisio am un o’r budd-daliadau sy’n cael sylw ar y dudalen hon, fe fyddwch yn cael gwybod p’un ai fedrwch chi gael help tuag at eich costau morgais. Gelwir y rhain yn daliadau costau tai.

Mae taliadau costau tai yn cyfrannu at gost y taliadau llog ar eich morgais. Efallai hefyd y byddant yn cyfrannu tuag at y taliadau llog ar fenthyciadau a geir i dalu am atgyweiriadau neu welliannau i’r cartref. Ni ellir defnyddio taliadau costau tai i ad-dalu unrhyw gyfalaf ar eich morgais.

Telir costau tai ar gyfradd llog safonol, waeth faint yw’r gyfradd llog yr ydych yn ei thalu go iawn.

Mae hyn yn golygu, er efallai bod yna achosion ble mae taliadau costau tai yn uwch na’r llog yr ydych y gorfod ei dalu, mewn llawer o achosion fe fydd y taliadau’n is. Fe fydd yn rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth rhwng y llog sy’n ddyledus i’r benthyciwr a’r llog y mae’ taliadau costau tai yn ei dalu. Fodd bynnag, os nad ydych yn medru fforddio talu’r gwahaniaeth, efallai y bydd yn werth gofyn i’ch benthyciwr os yw’n fodlon derbyn y taliadau costau tai am nawr hyd nes i chi fedru talu’r swm llawn yn nes ymlaen.

Am fwy o wybodaeth ynghylch sut i ddelio gyda’ch benthyciwr morgeisi, gweler Delio gyda’ch benthyciwr morgeisi.

Efallai y byddwch chi am gael cynghorydd arbenigol ar ddyledion i’ch helpu i ddelio gyda’ch benthyciwr morgeisi. Mae help ar gael gan eich canolfan Cyngor ar Bopeth Leol. I chwilio am fanylion eich CAB agosaf, gan gynnwys y rhai sy’n rhoi cyngor drwy’r e-bost, cliciwch ar CAB agosaf.

Nôl at y cynnwys

Ydych chi’n medru cael costau morgais wedi eu talu ar unwaith

Pan fyddwch yn hawlio budd-daliadau, fel arfer fe fydd yn rhaid i chi aros 13 wythnos cyn y caiff costau tai eu talu.

Ond, os ydych dros 60, nid oes cyfnod aros ac rydych yn medru cael taliadau costau tai ar unwaith.

Nôl at y cynnwys

Mwy o opsiynau ar gyfer delio â phroblemau gyda’ch morgais

Os nad oes hawl gennych i unrhyw rai o’r budd-daliadau sy’n helpu tuag at eich costau morgais, efallai y bydd help o fath arall ar gael.

Am fwy o wybodaeth ynghylch eich opsiynau eraill, gweler y tudalennau canlynol:

Sut i ddatrys y problemau gyda’ch morgais

Cynyddu eich incwm

Sut i wario llai

Nôl at y cynnwys

Citizens Advice

Barnu'r dudalen hon Rhoi adborth