Pam mae hyn yn bwysig? Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei darparu yn amrywio o wlad i wlad. I gael gwybodaeth ar gyfer eich gwlad chi, dewiswch o'r ddewislen.

Mae'r cwmni sy'n cyflenwi'ch ynni wedi cynyddu'ch taliadau debyd uniongyrchol

Os ydych yn talu'ch biliau ynni trwy ddebyd uniongyrchol, fel arfer fe fydd y swm yr ydych yn ei dalu'n seiliedig ar amcan o'r ynni y byddwch yn ei ddefnyddio dros flwyddyn. Os ydych yn defnyddio mwy o ynni nag y mae'r cwmni cyflenwi'n ei amcanu, efallai y gwelwch chi bod eich taliadau debyd uniongyrchol yn cynyddu.

Mae'r dudalen hon yn esbonio'ch hawliau a'ch opsiynau os yw'ch cwmni cyflenwi ynni'n cynyddu'ch taliadau debyd uniongyrchol.

Gair o gyngor

I osgoi talu llai nag y dylech ei dalu am eich ynni, a wynebu cynnydd sylweddol yn eich taliadau debyd uniongyrchol, sicrhewch eich bod yn gwirio biliau sy'n seiliedig ar amcangyfrifon yn erbyn darlleniadau'ch mesurydd.

Rhowch ddarlleniad o'ch mesurydd i'ch cwmni cyflenwi yn rheolaidd, fel bod eich taliad debyd uniongyrchol yn seiliedig ar yr ynni yr ydych yn ei ddefnyddio yn hytrach nag amcan o ddarlleniad.

Dywedwch wrth eich cwmni cyflenwi os oes rhywbeth yn digwydd sy'n golygu y byddwch yn defnyddio mwy o ynni na’r arfer, neu lai. Er enghraifft, plant yn gadael gartref neu osod inswleiddio yn y llofft. Fe fydd hyn yn golygu eu bod yn medru addasu'ch taliadau yn unol â hynny.

Pryd mae'r cwmni sy'n cyflenwi'ch ynni'n medru cynyddu'ch taliadau debyd uniongyrchol?

Mae rhai cwmnïau cyflenwi'n adolygu taliadau debyg uniongyrchol eu cwsmeriaid ddwywaith y flwyddyn, gan gymharu'r amcan o'u defnydd yn erbyn darlleniadau go iawn o'r mesurydd.  Dylai'ch cwmni cyflenwi adolygu'ch taliadau a'ch defnydd bob 15 mis, o leiaf.

Efallai y bydd ddarlleniadau'r mesurydd, neu'r broses adolygu, yn dangos eich bod wedi bod yn talu am lai o ynni nag yr ydych wedi ei ddefnyddio. Yna, fe fydd eich cwmni cyflenwi'n medru cynyddu'ch taliadau debyd uniongyrchol i gynnwys y ddyled sydd wedi cronni a'ch defnydd yn y dyfodol.

Enghraifft

Gosodwyd debyd uniongyrchol Jenny am nwy a thrydan yn £70. Cymharodd ei chwmni cyflenwi'r swm yma gyda'r ynni yr oedd hi'n ei ddefnyddio mewn gwirionedd a gwelwyd bod y lefel hon yn rhy isel. Roedd gan Jenny £300 o ôl-ddyledion.

Amcangyfrifodd y cwmni cyflenwi fod Jenny'n defnyddio £90 o ynni y mis mewn gwirionedd. Ailosodwyd ai thaliadau debyd uniongyrchol ar lefel o £120, ac roedd hwn nawr yn ddigon ar gyfer ei defnydd uwch ac yn cynnwys swm i dalu'r ôl-ddyledion. Wedi ad-dalu'r ôl-ddyledion, a gweld bod defnydd Jenny wedi aros ar yr un lefel, gostyngwyd ei thaliadau i £90.

Dan reolau'r Gwarant Debyd Uniongyrchol, dylech gael gwybod am y newid o leiaf ddeng niwrnod gwaith cyn y cymerir yr arian o'ch cyfrif. Os nad ydych yn cael gwybod yn ysgrifenedig neu ar eich bil, gallwch gwyno a gofyn am iawndal gan eich banc.

Os nad ydych yn cytuno â'r cynnydd

Os ydych yn anghytuno â'r cynnydd yn eich taliad debyd uniongyrchol, gallwch ei herio. Dylech ofyn i'ch cwmni cyflenwi gyfiawnhau'r swm y mae wedi'i gyfrifo. Rhaid i'ch cwmni cyflenwi esbonio'n glir i chi sut mae wedi cyfrifo'r ffigwr y mae am ei godi.

Pan fyddwch chi'n edrych ar y cyfrifiad, gwiriwch y swm yn erbyn darlleniadau gwirioneddol eich mesurydd. Cofiwch y bydd eich defnydd yn uwch dros fisoedd y gaeaf. Cofiwch hefyd y bydd newidiadau ar eich aelwyd, er enghraifft babi newydd neu rywun yn gweithio gartref, yn golygu eich bod yn debygol o ddefnyddio mwy.

Os nad ydych yn hapus â chyfrifiad eich cwmni cyflenwi o hyd, dylech ofyn am daliad is. Os ydych yn anhapus ag ymateb eich cwmni cyflenwi, gallwch gwyno.

Camau nesaf

Citizens Advice

Barnu'r dudalen hon Rhoi adborth